We live motion
   

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre obchodných partnerov spoločnosti

HIWIN s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby

Spoločnosť HIWIN s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby ( ďalej len o.z.z.o. ), je prevádzkovateľom údajov v zmysle 4 bod 7 Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 na ochranu osobných údajov pri spracovaní a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrana osobných údajov)-ďalej iba "GDPR", a ako prevádzkovateľ osobných údajov určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov, robí spracovanie osobných údajov a je za ne zodpovedný.

Spoločnosť HIWIN s.r.o., o.z.z.o. by Vám preto rada touto cestou poskytla prehľadné a zrozumiteľné informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracováva, pre aký účel a z akého dôvodu tak robí, odkiaľ Vaše osobné údaje získava a kto má k Vašim osobným údajom prístup, aké práva v súvislosti zo spracovaním Vašich osobných údajov máte, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracovaním Vašich osobných údajov.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú určené všetkým fyzickým osobám, ktoré sú, boli alebo sa môžu stať zmluvnými partnermi Spoločnosti HIWIN s.r.o., o.z.z.o. t.j. všetkým stávajúcim, bývalým aj potenciálnym odberateľom a dodávateľom našej Spoločnosti (vrátane návštevníkov našich internetových stránok), ako aj všetkým fyzickým osobám, ktoré s nami jednajú v súvislosti s kúpou, predajom alebo dodávkami tovaru alebo v súvislosti s prijímaním alebo poskytovaním služieb.

 1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je Spoločnosť HIWIN s.r.o., o.z.z.o., IČO: 36 703 702, so sídlom Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Trenčíne Oddiel: Po, Vložka číslo: 10152/R

(ďalej len „Spoločnosť HIWIN s.r.o., o.z.z.o.“, „naša Spoločnosť“ alebo „my“). Spoločnosť HIWIN s.r.o., o.z.z.o., zodpovedá za riadne a zákonné spracovanie Vašich osobných údajov a voči tejto Spoločnosti môžete uplatniť svoje práva, o ktorých je detailnejšie uvedené v bode č.8.

Ak máte nejakú otázku alebo požiadavku, ktorá sa týka spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť:

 • písomne na adresu: HIWIN s.r.o., o.z.z.o. Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
 • e-mailom na e-mailovou adresu: gdpr@hiwin.cz, info@hiwin.sk

 

 1. AKÝMI ZÁSADAMI SA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV RIADIME

Pri spracovaní osobných údajov kladieme dôraz na to, aby osobné údaje boli spracovávané riadne a v súladE so zákonom a aby bola zabezpečená ich náležitá ochrana. Preto pri spracovaní osobných údajov dodržiavame predovšetkým tieto zásady:

 • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom;
 • osobné údaje zhromažďujeme iba pre vlastné, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nespracúvame ich ďalej spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nespojiteľný;
 • spracovávame iba primerané a relevantné osobné údaje, a to iba v rozsahu nevyhnutnom vo vzťahu k jednotlivým účelom spracovania;
 • spracovávame iba presné a aktuálne osobné údaje. Ak zistíme, že nami spracovávané osobné údaje sú nepresné alebo neaktuálne, tieto nepresné alebo neaktuálne osobné údaje bezodkladne vymažeme alebo opravíme;
 • osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu účelu, pre ktorý sú osobné údaje spracovávané;
 • osobné údaje spracovávame takým spôsobom, aby bolo zaistené ich náležité zabezpečenie a aby boli osobné údaje chránené pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

 1. PRE AKÉ ÚČELY A Z AKÉHO DÔVODU SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, používame k týmto účelom:

 • plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli:

Osobné údaje spracovávame predovšetkým pre účely dohody o uzavretí, zmene a ukončení zmluvy, plnenia práv a povinností zo zmluvy, pre účely komunikácie s Vami, vybavovania Vašich žiadostí alebo otázky týkajúce sa uzavretia zmluvy, pre účely uplatnenia, vymáhania alebo vybavenia nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, atd.

Pre tieto účely je poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvnou nutnosťou;  ak nám neposkytnete nevyhnutné osobné údaje, nebudeme môcť zmluvu s Vami vôbec uzavrieť, príp. nebudeme schopní uplatňovať práva a plniť povinnosti zo zmluvy vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich.

Pre tieto účely Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania príslušného zmluvného vzťahu a ďalej do uplynutí premlčacích dôb u jednotlivých nárokov zo zmluvy vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich, ak nevyplýva z právnych predpisov, že niektoré osobné údaje musíme uchovávať po dobu dlhšiu.

 

 • plnenie povinností stanovených právnymi predpisy:

Spracovanie Vašich osobných údajov pre tento účel prevádzame v prípadoch, kedy nám to ukladá zákon alebo iný obecne záväzný právny predpis. Osobné údaje tak spracovávame napr. pre účely plnenia oznamovacej povinnosti alebo orgánom štátnej správy, plnenia archivačnej povinnosti, pre účely vedenia účtovníctva, vykonávanie  auditu atd.

Pre tieto účely ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť; neposkytnutie nevyhnutných osobných údajov môže mať okrem neuzavretia zmluvy alebo nemožnosti splniť povinnosti zo zmluvy tiež následky stanovené príslušnými právnymi predpisy.

Pre tieto účely Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpisy.

 

 • realizácia oprávnených záujmov:

Osobné údaje spracovávame tiež pre účely oprávnených záujmov našej Spoločnosti, medzi ktoré patrí:

 • ochrana majetku, práv a oprávnených záujmov našej Spoločnosti;
 • vymáhanie a obhajoba našich práv a oprávnených záujmov;
 • kontrola plnenia zmlúv, riešenie porušenia zmluvných podmienok;
 • plnenie našich záväzkov alebo tretím subjektom;
 • riadenie Spoločnosti, reporting a vyhodnocovanie činnosti v rámci Spoločnosti;
 • optimalizácia činnosti Spoločnosti, znižovanie rizikovosti obchodných prípadov;
 • vývoj nových produktov, zdokonaľovania stávajúcich produktov;
 • evidenčná činnosť v rámci Spoločnosti;
 • obchodná a marketingová činnosť.

 

Pre tieto účely Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná pre naplnenie daného účelu, ak nevyplýva z právnych predpisov, že niektoré osobné údaje musíme uchovávať na dlhšiu dobu.

 

 • realizácia účelov, pre ktoré ste nám dali súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov:

Osobné údaje spracovávame s Vaším súhlasom hlavne pre účely priameho marketingu – pre účely zasielania newsletterov, ponúk produktov alebo iných obchodných informácií; Váš súhlas je pre tento účel spracovania potrebný v prípade, že ešte nie ste našim zákazníkom alebo pokiaľ ste súhlas so spracovaním osobných údajov pre tieto účely v minulosti odvolali.

Vaše osobné údaje spracovávané na základe povereného súhlasu uchovávame po dobu 4 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu, prípadne do doby odvolania súhlasu. Potom Vaše osobné údaje vymažeme, ak ich nebudeme ďalej v nevyhnutnom rozsahu spracovávať pre iné účely, pre ktoré nie je udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním nutné.

 

Vaše osobné údaje spracovávame pre hore uvedené účely, a to vždy na základe niektorého z týchto právnych dôvodov:

 • keď plníme zmluvu, ktorú ste s nami uzavreli;
 • keď plníme zákonné povinnosti;
 • keď sledujeme niektorý z vyššie uvedených oprávnených záujmov;
 • keď ste nám k spracovaniu Vašich osobných údajov dali súhlas.

 

 1. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V niektorých prípadoch môžeme spracovávať Vaše osobné údaje, iba pokiaľ ste nám k tomu dali súhlas. Jedná sa hlavne o spracovanie Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu - pre účely zasielania newsletterov, ponúk produktov alebo iných obchodných informácií, a to v tých prípadoch, kedy ešte nie ste našim zákazníkom alebo keď ste súhlas so spracovaním osobných údajov pre tieto účely v minulosti odvolali.

Poverenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre tieto účely je dobrovoľné a Vami udelený súhlas preto môžete kedykoľvek odvolať. Poverený súhlas musí byť odvolaný písomne a oznámenie o odvolaní súhlasu musí byť zaslané na adresu našej Spoločnosti: HIWIN s.r.o., o.z.z.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na iné účely alebo na základe iných právnych dôvodov. Odvolaním vášho súhlasu rovnako nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

 

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACOVÁVAME

Spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania.

 

Spracovanie sa týka hlavne týchto kategórií osobných údajov:

 • základné identifikačné údaje: meno a priezvisko, titul, pracovné zaradenie, podpis; u fyzickej osoby podnikajúcej, ďalej jej obchodná firma, odlišujúci dodatok alebo iné označenie podnikateľa, identifikačné číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), adresa sídla alebo trvalého bydliska (u fyzickej osoby)
 • kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, doručovacia adresa (ak sa líši od adresy sídla firmy alebo trvalého bydliska u fyzickej osoby)
 • transakčné údaje: údaje o prijatých aj odchádzajúcich platbách vrátane výšky platieb, číslo bankového účtu a ďalšie platobné údaje, údaje o dodanom tovare a poskytnutých službách
 • údaje o bonite a majetkových pomeroch: údaje o exekúciách a insolvenčných jednaniach, údaje o vlastníctve nehnuteľností, údaje zo zverejnených účtovných uzávierok
 • záznamy o návšteve našich internetových stránok: IP adresa, údaje o dĺžke prehliadania stránok, údaje o sekciách stránok, ktoré ste navštívili, údaje o čase návštevy
 • záznamy o komunikácii
 • ďalšie údaje, ktoré nám sami poskytnete alebo ktoré verejne sprístupníte

 

Okrem osobných údajov o odberateľoch a dodávateľoch v jednotlivých prípadoch spracovávame aj osobné údaje tretích osôb, a to osôb, ktoré za odberateľa alebo dodávateľa v jednotlivých prípadoch jednania alebo sa iným spôsobom účastní obchodného vzťahu medzi našou Spoločnosťou a odberateľom alebo dodávateľom. Pôjde predovšetkým o zamestnanca, členov orgánov, prokuristov, ručiteľov, osoby ktoré jednajú na základe plnej moci, spoludlžníkov apod.

 

 1. ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje naša Spoločnosť v rámci svojej činnosti získava:

 • priamo od Vás pri jednaní o uzavretí zmluvy a pri jej následnej realizácii;
 • z verejných registrov, zoznamov a evidencií (hlavne z obchodného registra, živnostenského registra, insolvenčného registra, centrálnej evidencie exekúcií, katastra nehnuteľností apod.) a z ďalších verejných zdrojov vrátane internetu a sociálnych sietí;
 • prípadne od tretích subjektov, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, pokiaľ tak stanoví právny predpisy alebo pokiaľ ste k tomu dali súhlas.

 

 1. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

K Vašim osobným údajom majú prístup:

 • konateľ Spoločnosti, spoločníci Spoločnosti a zamestnanci Spoločnosti, ktorí potrebujú prístup k osobným údajom pre plnenie svojich pracovných povinností. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti;
 • externí dodávatelia našej Spoločnosti, ako sú správcovia firemného serveru, počítačov a počítačovej siete, správcovia internetových stránok Spoločnosti, poskytovatelia web hostingu, cloudového úložiska a ďalších IT služieb, poskytovatelia informačných systémov Spoločnosti, audítori, advokátske kancelárie, vymáhajúce agentúry atd. Tieto subjekty majú k Vašim osobným údajom prístup iba v nevyhnutnom rozsahu, a pokiaľ pre nás Vaše osobné údaje spracovávajú ako spracovatelia v zmysle čl. 4 bod 8 GDPR, máme s nimi uzatvorenú písomnú zmluvu, ktorá upravuje spracovanie osobných údajov a okrem iného obsahuje aj záväzok spracovateľa, že osobné údaje bude spracovávať v súlade s GDPR;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy, správne orgány, insolvenční prevádzkovatelia, exekútori apod., a to v prípade, že sme podľa právnych predpisov povinní alebo oprávnení im Vaše osobné údaje poskytnúť.

 

 1. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte:

 • právo na prístup: Môžete nás požiadať o potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje; v prípade, že o Vás osobné údaje spracovávame, môžete nás požiadať o prístup k týmto osobným údajom a o informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov v rozsahu vyplývajúcim z právnych predpisov.
 • právo na opravu: Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo aktualizáciu týchto údajov.
 • právo na výmaz (právo byť zabudnutý): Máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, a my sme povinní tak v prípadoch stanovených právnymi predpisy bezodkladne učiniť. Jedná sa napr. o prípady, kedy osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo prípady, kedy ste odvolali súhlas s ich spracovaním a neexistuje žiadny iný právny dôvod pre ich spracovanie.
 • právo na obmedzenie spracovania: Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné, že ich spracovanie je protiprávne, že Vaše osobné údaje už nie sú pre účely spracovania treba alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu, môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Osobné údaje potom môžeme spracovávať iba z dôvodu a v rozsahu stanovenom právnymi predpisy.
 • právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov: Ak robíme spracovanie Vašich osobných údajov za účelom oprávnených záujmov našej Spoločnosti alebo tretieho subjektu, máte právo kedykoľvek podať námietku proti takému spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osoby. Rovnako máte právo podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu. Ak podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, iba ak dokážeme, že máme závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú Vaše osobné údaje pre tento účel ďalej spracovávané.
 • právo na prenositeľnosť údajov: V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame automatizovaným spôsobom a ich spracovanie je založené na Vašom súhlase alebo na základe zmluvy uzavretej medzi nami, môžete nás požiadať, aby sme Vám tieto údaje poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a aby sme tieto údaje podali inému správcovi.
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania: Ako subjekt údajov máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov,  ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali, že rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracovaní osobných údajov, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás inak významne dotýkalo, neprevádzkujeme.
 • právo podať sťažnosť u dozorného úradu: Ak si myslíte, že spracovaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov, môžete podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu, ktorým je pre Slovenskú republiku Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje a ďalšie informácie nájdete na stránkach www.uoou.sk. Máte tiež právo na účinnú súdnu ochranu proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného úradu, alebo pokiaľ sa príslušný dozorný úrad nezaoberá Vami podanou sťažnosťou alebo Vás neinformuje o priebehu riešenia Vašej sťažnosti.
 • právo byť informovaný o prípadoch porušenia zabezpečenia Vašich osobných údajov: Ak dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a ak je pravdepodobné, že takéto porušení bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva alebo slobody, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime a poskytneme Vám bližší informácie hlavne o povahe takéhoto porušenia, hroziacich dôsledkoch a prijatých opatreniach.

 

Jednotlivé práva môžete uplatniť u Spoločnosti HIWIN s.r.o., o.z.z.o.:

 • písomne na adresu: HIWIN s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bstrica
 • e-mailom na e-mailovú adresu: gdpr@hiwin.cz, info@hiwin.sk

 

Vami uplatnené práva a nároky vybavujeme bezplatne, a to pokiaľ možno čo najrýchlejšie, najneskôr však do 1 mesiaca. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť, a to až o dva mesiace; o takom predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodov na ich predĺženie Vás vždy budeme informovať.

V prípade, že bude Vaša žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná (hlavne preto, že bola podaná opakovane), môžeme od Vás požadovať primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo s vykonaním požadovaných úkonov, alebo môžeme odmietnuť Vašej žiadosti vyhovieť.

Ak budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby uplatňujúcej hore uvedené práva, môžeme túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných k potvrdeniu totožnosti tejto osoby ako subjektu údajov.

 

 1. ÚČINNOSŤ TOHOTO DOKUMENTU

Tento dokument je účinný od 25.5.2018.

Spoločnosť HIWIN s.r.o., o.z.z.o. si vyhradzuje právo tento dokument kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať.